آبیاری بارانی ( سنترپیوت )
عمیقکار دیم DD225

Latest

بذرکارریزدانه کار کشت کلزا 17 ردیفه

بذرکارریزدانه کار کشت کلزا 17 ردیفه

بذرکارریزدانه کار کشت کلزا 17 ردیفه..

763,000,000ریال

عمیقکار دیم 11ردیفه با محفظه غیر فلزی (پلاستیکی) DD225

عمیقکار دیم 11ردیفه با محفظه غیر فلزی (پلاستیکی) DD225

عمیقکار دیم 11ردیفه با محفظه غیر فلزی (پلاستیکی) DD225..

870,000,000ریال

عمیقکار دیم 9ردیفه با محفظه غیر فلزی DD225

عمیقکار دیم 9ردیفه با محفظه غیر فلزی DD225

عمیقکار دیم 9ردیفه با محفظه غیر فلزی DD225..

825,000,000ریال

عمیقکار دیم 9ردیفه با محفظه فلزی DD225

عمیقکار دیم 9ردیفه با محفظه فلزی DD225

عمیقکار دیم 9ردیفه با محفظه فلزی DD225..

841,000,000ریال